Регистър на кооперациите

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО, Град Шумен

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО
Информация

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО

Североизточно държавно предприятие ДП ТП Държавно горско стопанство град Шумен е разположено в източната част на Дунавската равнина и заема южните краища на Лудогорието.

Непосредствено до град се намира природен парк Шуменско плато, обхващащо площ от 3024.4 хектара, както и резерват Букака - съхраняващ гори от Мизийски бук.

На територията на парка се намира Мемориален комплекс Създатели на Българската държава и археологически резерват Стария град.

Регистрирано в търговския регистър през 2011 година предприятието управлява държавните горски територии в четири административни области, обхващащи Шумен, Варна, Добрич и част от Търговище.

В състава му влизат шестнадесет териториални поделения, от които единадесет държавни горски стопанства и пет държавни ловни стопанства.

Общата площ на държавните горски територии, включени в района на дейност на Североизточно държавно предприятие ДП - Шумен, е 287 892 хектара, като залесените горски територии възлизат на 94 % с площ от 271 222 хектара.

Общият запас на дървостоите възлиза на 36 млн. кубични метра, като средногодишното ползване на дървесина от държавните горски територии е 520 хил. кубични метра.

Предприятието разполага и с девет горски разсадника, от които два са от национално значение, където броят на произведените фиданки възлиза на  2,5 милиона.

Разнообразните климатични условия благоприятстват развитието и разпространението на много дървесни и храстови видове.

Най - разпространени са горите от цер, дъб, обикновен габър, източен бук, липа, акация, черен бор и ясен. Изкуствено са внесени чрез залесяване белия и черния бор,  бялата акация и червения.

Важно място заемат и защитните горски пояси, разположени на територията на области Добрич и Шумен.

Има защитени територии и обекти, сред които са два природни парка - Природен парк Златни пясъци и  Природен парк Шуменско плато, три резервата - Камчия, Калиакра и Букака, осем поддържани резервата, както и множество защитени местности.

Богатата растителност, благоприятства за разпространението на много видове птици и бозайници, част от които са обект на лов.

Най - разпространените видовете дивеч са благородният елен, сърната и дивата свиня, заек, яребица и фазан. Интерес представляват също муфлонът, еленът лопатар, пъдпъдъкът и водоплаващият дивеч.

За запазване и обогатяване на видовото разнообразие на дивеча, за неговото възпроизводство и разселване и за подобряване на трофейните му качества са създадени пет държавни ловни стопанства.

 Дивечът в трите ловни стопанства е с отлични трофейни качества, като голяма част от трофеите са получили златни медали по СІС.


Контакти

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО

Град Шумен, Община Шумен, ул. Любен Каравелов № 28 А
Телефон: 054800464
Интернет сайт: www.dpshumen.bg

Галерия

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО

Още Кооперации в Община Шумен

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО, Шумен

Североизточно държавно предприятие ДП ТП Държавно горско стопанство град Шумен е разположено в източната част на Дунавската равнина и заема южните краища на Лудогорието.Непосредствено до град се нами